Úřední deska

 

Pozvánka

 
Představenstvo Hospodářského obchodního družstva Dolní Heřmanice,
se sídlem Dolní Heřmanice 125, okr. Žďár nad Sázavou, IČ 494 34 268

Vás srdečně zve na

výroční členskou schůzi,

která se koná

v pátek 3. května 2019 v 15.00 hodin


v budově HOD Dolní Heřmanice č. p. 125
 

Program:

 
  1. Zahájení výroční členské schůze
  2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, sčitatelů hlasů, návrhové a mandátové komise
  3. Volby orgánů družstva (představenstvo a kontrolní komise)
  4. Zpráva představenstva družstva o výsledku hospodaření a účetní závěrce za rok 2018
  5. Zpráva kontrolní komise
  6. Schválení účetní závěrky za rok 2018, rozdělení zisku
  7. Diskuse
  8. Usnesení
  9. Závěr
 
S podklady k programu členské schůze se mohou členové seznámit v kanceláři Hospodářského obchodního družstva Dolní Heřmanice, se sídlem Dolní Heřmanice 125, od 15. 4. 2019 každý pracovní den v době od 8.00 do 13.00 hodin.

Na schůzi je možné zastupování na základě plné moci.

V Dolních Heřmanicích 15. 4. 2019


Za představenstvo:

Jiří Prokeš, předseda představenstva